24 தீர்த்தங்கரர்கள்

   தீர்த்தங்கரர் பெயர்                                                       சின்னம் {லாஞ்சனம்}

1. ஸ்ரீ விருஷப தீர்த்தங்கரர்

2. ஸ்ரீ அஜித தீர்த்தங்கரர்

3. ஸ்ரீ சம்பவ தீர்த்தங்கரர்

4. ஸ்ரீ அபிநந்தன தீர்த்தங்கரர்

5. ஸ்ரீ சுமதி தீர்த்தங்கரர்

6. ஸ்ரீ பத்மப்ரப தீர்த்தங்கரர்

7. ஸ்ரீ சுபார்சுவ தீர்த்தங்கரர்

8. ஸ்ரீ சந்திரப்ரப தீர்த்தங்கரர்

9. ஸ்ரீ புஷ்பதந்த தீர்த்தங்கரர்

10. ஸ்ரீ சீதள தீர்த்தங்கரர்

11. ஸ்ரீ ஸ்ரேயாம்ஸ தீர்த்தங்கரர்

12. ஸ்ரீ வாசுபூஜ்ய தீர்த்தங்கரர்

13. ஸ்ரீ விமல தீர்த்தங்கரர்

14. ஸ்ரீ அநந்த தீர்த்தங்கரர்

15. ஸ்ரீ தர்ம தீர்த்தங்கரர்

16. ஸ்ரீ சாந்தி தீர்த்தங்கரர்

17. ஸ்ரீ குந்து தீர்த்தங்கரர்

18. ஸ்ரீ அர தீர்த்தங்கரர்

19. ஸ்ரீ மல்லி தீர்த்தங்கரர்

20. ஸ்ரீ முனிசூவ்ரத தீர்த்தங்கரர்

21. ஸ்ரீ நமி தீர்த்தங்கரர்

22. ஸ்ரீ நேமி தீர்த்தங்கரர்

23. ஸ்ரீ பார்சுவ தீர்த்தங்கரர்

24. ஸ்ரீ வர்த்தமான தீர்த்தங்கரர்

எருது

யானை

குதிரை

குரங்கு

சுக்ரவாகபட்சி

தாமரை மலர்

ஸ்வஸ்திகம்

பிறைசந்திரன்

முதலை

கல்பவிருக்ஷம்

காண்டாமிருகம்

எருமை

பன்றி

முள்ளம்பன்றி

வஜ்ரதண்டம்

மான்

ஆடு

மீன்

கலசம்

ஆமை

நீலத்தாமரை

சங்கு

சர்பம்

சிங்கம்

 

புஷ்பா பிரகாஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s