புஞ்ஜம் வைக்கும் முறை

அரிசியால் புஞ்ஜம் வைக்க வேண்டும்.

நவதேவதை புஞ்ஜம் விளக்கம்.

punjam 1

1. அரகந்தர், 2. சித்தர், 3. ஆசாரியர், 4. உபாத்தியாயர், 5. சர்வ சாதுக்கள், 6. ஜிநதர்மம், 7. ஜிநஸ்ருதம், 8. ஜிநசைத்யம், 9. ஜிநசைத்யாலயம் என்று சொல்லிக் கொண்டு புஞ்ஜம் வைக்க வேண்டும்.

punjam 2

5 புஞ்ஜம் – பஞ்ச பரமேஷ்டிகளையும்,

4 புஞ்ஜம் – ஆகமங்களையும்,

3 புஞ்ஜம் – ரத்ன திரயத்தையும்,

1 புஞ்ஜம் – முக்தி ஆன்மாவையும் குறிக்கும்.

 swastik 2 copy

இந்த எண்கள் எப்படி அமைந்துள்ளனவோ அதன்படி ஸ்வஸ்திகம் அமைக்க வேண்டும்.

ஸ்வஸ்தி என்பதற்கு மங்களம் எனப்பொருள்.

க என்பது செய்வது எனப்பொருள். ஸ்வஸ்திகம் என்பது மங்களம் செய்வது எனப் பொருள்.

 1 வது கோடு – உயிர்

2 வது கோடு – புத்கலம் [வினை]

3 வது கோடு – தேவப்பிறவி

4 வது கோடு – மனிதப்பிறவி

5 வது கோடு – நரகப்பிறவி

6 வது கோடு – விலங்குப்பிறவி

        ஆகியவைகளையும் சுட்டுகின்றன.

உயிரும் புத்கலமும் சேர்ந்தால் உயிர் நான்கு பிறவிகளிலும் உழல்கிறது. அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அதற்கு நற்காட்சி, நல்ஞானம், நல்லொழூக்கம் என்னும் ரத்னதிரயத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் நினைவாகத்தான் ஸ்வஸ்திகத்தின் மீது மூன்று புள்ளிகள் உள்ளன. அந்த மூன்று புள்ளிகளின் மீது பிறைசந்திர வடிவம் உள்ளது. அது முக்தியுலகின் சின்னமாகும்.அதன் நடுவில் உள்ள ஒரு புள்ளி முக்தி ஜீவனைக் குறிக்கிறது, எவர் ரத்னத்திரயத்தை கடைபிடிப்பாரோ அவர் முக்தியுலகை அடைவர் என்ற கருத்தை விளக்கவே ஸ்வஸ்திகம் அமைகிறது என்கிற கருத்தாகும்.

 புஷ்பா பிரகாஷ்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s